fbpx

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Verkoper: Auto Import Garant in hoedanigheid van zowel de partij aan wie een opdracht om een auto te importeren wordt verstrekt alsook de partij die de geïmporteerde auto aan de opdrachtgever verkoopt;

b. Koper: de natuurlijke – of rechtspersoon die aan Auto Import Garant een opdracht om een auto te importeren verstrekt en die auto van Auto Import Garant koopt;

c.auto: de roerende zaak die door Auto Import Garant wordt geïmporteerd en aan Koper wordt verkocht en overgedragen;

d.inruilauto: de roerende zaak die door Koper in het kader van

de koopovereenkomst met Auto Import Garant wordt ingeruild en overgedragen;

e. koopovereenkomst: een koopovereenkomst tussen Auto Import Garant en Koper;

f. voorschot: de door Koper verschuldigde aanbetaling op de in het kader van de koopovereenkomst verschuldigde koopprijs.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Verkoper en opdrachtgever/ koper gesloten koopovereenkomst.

De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Verkoper op de koopovereenkomst van toepassing zullen zijn.

Aanbieding – koopovereenkomst

Een aanbieding om een koopovereenkomst met Verkoper te sluiten dient door Koper binnen de in die aanbieding opgenomen termijn, maar niet later dan na ommekomst van een termijn van 5 werkdagen, schriftelijk te worden aanvaard.

De aanbieding van Verkoper op basis waarvan een koopovereenkomst tot stand kan komen bevat, tenminste:

  • de omschrijving van de auto en eventueel de inruilauto;
  • de koopprijs van de auto op het moment van tot stand komen van de koopovereenkomst;
  • de prijs van de inruilauto geldend op de datum van afname van de auto;
  • het verschuldigde voorschot op de koopprijs;
  • de afleveringskosten van de auto;
  • de vermoedelijke datum van levering van de auto;
  • de verwijzing naar de garantiebepalingen, waarbij Verkoper dan wel een derde als garantgever optreedt;
  • de wijze van betaling.

Tijdige aanvaarding van een door de Verkoper aan de Koper gedane aanbieding resulteert in een koopovereenkomst op de condities, zoals in de aanbieding van opdrachtnemer/koper uiteengezet.

Een van de aanbieding van de Verkoper afwijkende aanvaarding door Koper geldt als een door Koper aan Verkoper gedaan tegenvoorstel. Aanvaardt Verkoper het door Koper gedane tegenvoorstel niet, komt geen koopovereenkomst tot stand.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de auto gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op Koper over op het moment van levering c.q. afname, maar niet eerder dan nadat Koper de volledige koopsom en eventueel overige door hem verschuldigde bedragen aan Verkoper heeft voldaan.

Betaling

Koper is gehouden om binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de koopovereenkomst een voorschot, gelijk aan 15% van de koopprijs, aan Verkoper te voldoen door bijschrijving op de derdenrekening van de door Verkoper aangewezen incassogemachtigde, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Betaling van de volledige koopprijs geschiedt door bijschrijving op de derdenrekening van de door Verkoper aangewezen incassogemachtigde voor het moment van afname c.q. levering van de auto aan Koper.

Wanneer de op grond van de artikelen 5.1 en/of 5.2 verschuldigde bedragen niet door koper binnen de in de artikelen 5.1 en 5.2 omschreven termijnen zijn overgemaakt op de derdenrekening van de door Verkoper aangewezen incassogemachtigde, is Koper van rechtswege in verzuim jegens Verkoper. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over de ingevolge de artikelen 5.1 en/of 5.2 verschuldigde bedragen een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij elke ingetreden maand als hele maand geldt.

Blijft Koper na door Verkoper in gebreke te zijn gesteld nalatig de volledige koopprijs binnen de door Verkoper gestelde termijn te voldoen op de derdenrekening van de door Verkoper aangewezen incassogemachtigde, heeft Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. In het geval Verkoper de ontbinding van de koopovereenkomst inroept, is Koper aan Verkoper een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de koopprijs verschuldigd.

De door Verkoper aangewezen incassogemachtigde wordt door partijen bij deze verplicht en, voor zover nodig, door partijen onherroepelijk gemachtigd om in het geval opdrachtgevers/koper aan Verkoper een boete is verschuldigd deze boete uit het door Koper betaalde voorschot te voldoen aan Verkoper.

Wordt de koopprijs geheel of gedeeltelijk voldaan door Koper door verrekening met de waarde van een inruilauto, wordt de inruilauto eigendom van Verkoper nadat de levering c.q. feitelijke overdracht van de inruilauto aan Verkoper heeft plaatsgevonden.

Het bepaalde in artikel 5.4 geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Verkoper feiten en omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, ingeval van faillissement of surseance van betaling van Koper, indien Verkoper Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van de koopovereenkomst.

Afname – levering

Koper verplicht zich jegens Verkoper de auto af te nemen op de door Verkoper met Koper overeengekomen datum, tijd en plaats. Deze datum en tijd gelden voor Koper als fatale datum.

De levering van de auto vindt plaats door het ter beschikking stellen van de auto aan Koper. Het risico van de auto is voor Koper vanaf het moment van levering.

Een overeengekomen levertijd is voor Verkoper geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Overmacht

Tekortkoming kan Verkoper niet worden gerekend, als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van Verkoper noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van Verkoper.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.1 hebben Verkoper en Koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, door een schriftelijke verklaring of door een verklaring per e-mail aan de andere partij indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname van de auto omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de auto niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper of een door Verkoper ingeschakelde derde, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld. Verkoper is in dat geval jegens Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de bedragen die door Verkoper in verband met de auto zijn ontvangen.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Verkoper is uitgesloten behoudens, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper, van haar leidinggevenden, van haar ondergeschikten dan wel van door haar ingeschakelde hulppersonen.

Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor de door Verkoper bij de uitvoering van de koopovereenkomst ingeschakelde derde is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Verkoper en/of door haar ingeschakelde derden voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper, indien en voor zover de schade door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal 5% van de netto koopprijs van de auto.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van Koper op Verkoper in ieder geval na verloop van 4 weken nadat de auto volgens de koopovereenkomst aan Koper is geleverd of aan Koper ter beschikking is gesteld, tenzij Koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en op elke koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.